تاخوردگی و گود شدن فرش از پشتاگر فرش بر اثر تاخوردگی از پشت گود شده بود باید از پشت مقداری آب سرد روی آن ریخته و با چکش کاملاً بکوبیم و سپس با گذاشتن یک تکه پارچه سفید بر روی آن که رنگ های فرش به هم پس ندهد آن را اتو کرد.
نکته: برای کهنه کردن محل ترمیم فرش از رو و پشت باید با کبریت مقداری سوزانده شود البته اگر این عمل زیاد صورت بگیرد فرش زرد می شود.
نکته: برای فرش های کرم که نمی توان از کبریت استفاده کرد و زرد می شود باید پنبه آغشته به الکل سفید را مشتعل کرده و بوسیله آن محل ترمیم فرش را کهنه کرد.
نکته از گل مالیدن نیز برای کهنه کردن فرش استفاده می شود. فقط باید توجه داشت که فقط همان محل ترمیم گل مالی شود و به اطراف آن محل فرش مالیده نشود وگرنه سیاه می شود و باز هم محل ترمیم مشخص می شود.
خواب مشهد: یعنی همان کشیدن نخ از پشت به طرف رو برای فرشهای یک در میان پور نازک کشیده شده مانند فرش مشهد.
خواب رو: همان گره نمایی می باشد.